Regulamin koła

Regulamin Koła Naukowego Młodych Mikroelektroników

1. Postanowienia ogólne

§1

Podstawą prawną działania Studenckiego Koła Naukowego Młodych Mikroelektroników jest:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, j.t. , z późn. zm.),
 2. Statut Politechniki Łódzkiej,
 3. Regulamin Studiów w Politechnice Łódzkiej z dnia 23 września 2015 roku,
 4. niniejszy regulamin.

2. Nazwa, siedziba i cele Koła Naukowego

§2

Studenckie „Koło Naukowe Młodych Mikroelektroników”, zwane dalej Kołem jest formą organizacyjną studenckiego ruchu naukowego.

§3

Koło Naukowe Młodych Mikroelektroników posiada siedzibę przy Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Politechniki Łódzkiej, ul. Wólczańska 211/215, 90-924 Łódź.

§4

Działalność Koła służy rozwojowi aktywności naukowej i społecznej studentów.

§5

Celem Koła Naukowego jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania zainteresowań w dziedzinie:

 1. mikroelektroniki,
 2. technologii i projektowania przyrządów półprzewodnikowych,
 3. odnawialnych źródeł energii,
 4. optoelektroniki

oraz popularyzacji indywidualnych osiągnięć członków Koła w ww. zakresie.

§6

Cele zawarte w §5 Koło realizuje poprzez:

 1. udział w przedsięwzięciach realizowanych w ramach działalności własnej,
 2. udział w pracach naukowo-badawczych jednostki, przy której Koło jest afiliowane,
 3. udział w zajęciach seminaryjnych i konferencjach,
 4. udział w targach specjalistycznych; wycieczki i wyjazdy członków Koła do zakładów pracy i instytucji o profilu związanym z działalnością Koła,
 5. organizowanie spotkań z naukowcami, wykładów plenarnych i dyskusji.

3. Zasady członkostwa

§7

 1. Członkiem Koła może zostać każdy student Politechniki Łódzkiej zainteresowany problematyką działalności Koła.
 2. Członkiem Koła staje się z chwilą wpisania na „Listę członków Koła Naukowego Młodych Mikroelektroników”. Wpisu dokonuje Prezes Koła za zgodą Zarządu Koła.

§8

Członkiem honorowym Koła może być nauczyciel akademicki aktywnie wspierający jego działalność.

§9

Członkowie Koła mają czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich organów Koła.

§10

Członkowie Koła mają prawo:

 1. uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Koło,
 2. korzystać z pomocy pracowników Katedry Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektroniki w wykonywaniu projektów w ramach działalności Koła
 3. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Koła i wnioskować w sprawach regulaminowej działalności Koła,
 4. korzystać z funduszy Koła w ramach prac wykonywanych w Kole.

§11

Członkowie Koła mają obowiązek:

 1. uczestniczyć w pracach Koła,
 2. przestrzegać postanowień Regulaminu Koła,
 3. przestrzegać uchwał i postanowień organów Koła,
 4. wywiązywać się z podjętych zobowiązań na rzecz Koła,
 5. wykonywać powierzone zadania przez Zarząd Koła,
 6. regularnie informować o postępach prac w ramach Koła (co najmniej raz w miesiącu).

§12

Członkostwo w Kole ustaje na skutek:

 1. wykluczenia – dokonanego za zgodą Opiekuna na drodze odpowiedniej uchwały Walnego Zebrania Koła Naukowego podjętej na wniosek Zarządu w przypadku postępowania członka Kola sprzecznego z Regulaminem Koła, Statutem PŁ lub Regulaminem Studiów PŁ,
 2. utraty statusu studenta PŁ,
 3. ukarania karą dyscyplinarną, w postępowaniu karnym bądź w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 4. poważnego naruszenia zasad współżycia społecznego,
 5. kolejnych dwóch nieobecności na Walnych Zebraniach Koła Naukowego, po uprzednim wniosku Zarządu Koła Naukowego,
 6. własnego wniosku o skreślenie z listy członków Koła.

§13

Członkostwo honorowe w Kole Naukowym ustaje jedynie na wniosek osoby zainteresowanej.

4. Władze Koła Naukowego i zakres kompetencji

§14

Organami Koła są:

 1. Zarząd, liczący 3 członków,
 2. Walne Zebranie Członków Koła

§15

Najwyższą władzą Koła Naukowego jest Walne Zebranie Członków Koła, w którego skład wchodzą wszyscy członkowie Koła Naukowego.

§16

Pracą Koła Naukowego kieruje Zarząd Koła w porozumieniu z Opiekunem Koła Naukowego. W skład zarządu wchodzą: Prezes Koła Naukowego, Wiceprezes i Sekretarz (może również pełnić funkcję Wiceprezesa).

§17

Do kompetencji Zarządu Koła Naukowego należy:

 1. reprezentowanie Koła Naukowego wobec Władz Uczelni,
 2. organizowanie i kierowanie pracami Koła Naukowego,
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Koła przynajmniej raz w semestrze.

§18

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:

 1. określenie kierunków pracy Koła Naukowego,
 2. wybór oraz odwoływanie Zarządu Koła w porozumieniu z Opiekunem Koła Naukowego,
 3. zatwierdzanie wystąpień Zarządu Koła do Władz Uczelni i organów Samorządu Studenckiego w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni.

§19

Prezes Koła Naukowego ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zebraniach Rady Kół Naukowych Politechniki Łódzkiej a w przypadku niedyspozycji, oddelegowania swojego Zastępcy i poinformowania o tym Rady Kół Naukowych Politechniki Łódzkiej.

§20

Wiceprezes lub Wiceprezesi koła naukowego są odpowiedzialni za:

 1. opiekę nad powierzonym sprzętem,
 2. gospodarowanie narzędziami i materiałami oraz programami i nośnikami informacji,
 3. dysponowanie kontem poczty elektronicznej,
 4. utrzymanie i uaktualnianie strony internetowej Koła,
 5. uzgadnianie i wykonywanie zadań przydzielonych przez Prezesa lub Opiekuna Koła.

§21

 1. Funkcję Opiekuna Koła powierza się nauczycielowi akademickiemu co najmniej ze stopniem naukowym doktora.
 2. Do kompetencji Opiekuna Koła Naukowego należy:
  1. zatwierdzanie tematów prac podejmowanych przez Koło Naukowe i merytoryczna pomoc w ich realizacji,
  2. rozstrzyganie sporów wewnątrz Koła Naukowego,
  3. reprezentowanie Koła poza Uczelnią,
  4. zatwierdzanie wydatków przeznaczonych na realizację celów Koła.

§22

Przynajmniej raz w roku (przed upływem roku akademickiego) odbywa się Walne Zebranie Członków Koła, podczas którego podsumowane są dotychczasowe wyniki pracy Koła Naukowego, ustalony jest plan działalności Koła Naukowego na następny rok akademicki, wybierany nowy Zarząd Koła.

Walne Zebranie Członków Koła może być również zwołane w dowolnym terminie przez Opiekuna Koła Naukowego na wniosek 1/5 ogólnej liczby aktywnych członków Koła Naukowego.

§ 23

 1. Uchwały organów Koła Naukowego zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Głosowania w sprawach osobowych są tajne.

5. Wybory i czas trwania kadencji

§24

Wyboru Zarządu Koła Naukowego dokonują wszyscy członkowie Koła Naukowego, w wyborach bezpośrednich na zebraniu wyborczym podczas Walnego Zebrania Członków Koła.

§25

Wybory są ważne, jeżeli w zebraniu uczestniczy co najmniej połowa członków Koła Naukowego, a zgłoszony kandydat otrzymał największą ilość głosów.

§26

Kadencja Zarządu Koła Naukowego trwa rok i upływa wraz z końcem roku akademickiego.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Opiekuna Koła Naukowego, istnieje możliwość przedłużenia kadencji Zarządu o kolejny rok.

§27

 1. Nie później niż na dwa tygodnie przed upływem kadencji Zarządu Koła, Prezes Koła zwołuje Walne Zebranie Członków Koła w celu wyboru nowego Zarządu Koła.
 2. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania Członków Koła w trybie przewidzianym w punkcie poprzednim, prawo do zwołania Walnego Zebrania Członków Koła przysługuje 1/5 ogólnej liczby członków Koła Naukowego.

6. Rozwiązanie Koła

§28

Rozwiązanie Koła Naukowego następuje w skutek:

 1. uchwały Walnego Zebrania Koła Naukowego,
 2. zarządzenia właściwego Prorektora Uczelni na wniosek Opiekuna,
 3. wykreślenia z rejestru, gdy Zarząd Koła Naukowego nie dopełnia obowiązków związanych z Rejestrem Kół Naukowych.

§29

Koło ulega rozwiązaniu na podstawie pisemnego wniosku Opiekuna Koła w przypadku nie przejawiania działalności przez okres 1 roku.

7. Postanowienia końcowe

§30

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują przepisy powołane na wstępie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§31

Koło Naukowe nie posiada osobowości prawnej.

§32

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu Koła Naukowego następują na Walnym Zebraniu Członków Koła większością 2/3 głosów obecnych członków koła, na wniosek Zarządu Koła Naukowego. Uchwalony przez Walne Zebranie Członków Koła regulamin musi być, zaopiniowany przez Opiekuna oraz zatwierdzony przez właściwego Prorektora.

§33

Regulamin wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Koła Naukowego w rejestrze uczelnianych organizacji studenckich.

Łódź, 2016